Salo Golf

Salo Golf ry:n säännöt

 27.11.2018 Voimassaolevat säännöt 
 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Salo Golf ry ja sen kotipaikka on Salon kaupunki. 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfin harrastamista jäsentensä keskuudessa. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä harjoituksia, kilpailuja, koulutusta, kokouksia ja juhlia ym. samantapaisia tilaisuuksia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa ravintolatoimintaa yhdessä liikepaikassa. 

3. Jäsenet 

Yhdistyksen hallitus voi ottaa varsinaiseksi jäseneksi kirjallisen hakemuksen perusteella hyvämaineisen henkilön, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ovat aikuis- tai juniorijäseniä. Juniorijäsen siirtyy suostumuksensa mukaan aikuisjäseneksi sen kalenterivuoden alusta, jolloin hän täyttää 22 vuotta. Ainaisjäsen on aikuisjäsen, joka on suorittanut kertakaikkisen ainaisjäsenmaksun. Uusia ainaisjäseniä ei enää oteta. Yhdistyksen kokouksen päätöksellä voidaan ottaa kannatusjäseneksi yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen toiminnassa erityisen ansioituneita henkilöitä kunniajäseneksi sekä kunniapuheenjohtajiksi yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimineita erityisen ansioituneita henkilöitä. 

Jäsen saa jäsenkortin suoritettuaan yhdistyksen määräämän liittymis- ja jäsenmaksun. Golfliiton jäsenseuroilleen toimittama jäsenkortti on sähköisessä muodossa. Mikäli jäsenellä ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä korttia, niin voidaan hänelle pyynnöstä tulostaa paperinen jäsenkortti, edellyttäen, että tämä toimintamalli on Golfliitolla käytettävissä 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. 
Mikäli jäsen ei ole ilmoittanut eroavansa yhdistyksestä eikä ole maksanut jäsenmaksuaan kalenterivuoden elokuun 1. päivään mennessä, niin katsotaan hänen eronneen yhdistyksen jäsenyydestä 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneet jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

5. Liittymis- ja jäsenmaksut 

Aikuis- ja juniorijäsen suorittaa yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja vuosittain jäsenmaksun. Edellä mainitut maksut voivat olla eri suuruiset aikuisjäsenille ja juniorijäsenille. Kannatusjäsenet suorittavat liittymismaksun ja vuosittaisen jäsenmaksun. 
Liittymis- ja jäsenmaksut määrätään yhdistyksen syyskokouksessa seuraavaksi vuodeksi kullekin ryhmälle erikseen. 
Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 

6. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6-10 jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi siten, että kunakin vuonna aina kolmannes on erovuorossa. Jos joku hallituksen jäsen eroaa kesken kolmivuotiskauden, hänen tilalleen valitaan henkilö kolmivuotiskauden loppuun. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet jäsenistä, joista yhden on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtaja toimii yhdistyksen kokouksen puheenjohtajana muissa paitsi vuosikokouksissa sekä kutsuu kokoukselle sihteerin. 

Hallituksen tehtäviin kuuluu: 
- valvoa, että yhdistyksen toiminta tapahtuu näiden sääntöjen ja yhdistyslain mukaan 
- toteuttaa yhdistyksen kokousten tekemät päätökset 
- kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella ja esitellä niissä käsiteltävät asiat 
- hoitaa ja kartuttaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä hoitaa yhdistyksen kirjanpitoa 
- pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja ratkaista jäsenten ottamista ja erottamista koskevat asiat 
- edustaa yhdistystä kolmatta miestä tai yhdistyksen jäsentä vastaan sekä edustaa yhdistystä niiden liittojen ja yhdistysten kokouksissa, joihin yhdistys kuuluu jäsenenä 
- laatia toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio tulevalle toimintavuodelle kevätkokouksen hyväksyttäväksi 
- laatia kevätkokoukselle kertomus yhdistyksen edellisen vuoden toiminnasta sekä jättää yhdistyksen tilintarkastajan ja/tai toiminnantarkastajan tarkastettavaksi yhdistyksen tilit kaikkine tarpeellisine selvityksineen 
- ryhtyä muihin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi 

Hallituksen puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä hallituksen kokouksissa. Puheenjohtajan estyneenä ollessa hoitaa hänen tehtäviään varapuheenjohtaja. 

Yhdistyksen hallituksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisin äänten enemmistöin. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se kanta, johon puheenjohtaja on yhtynyt. 

Hallituksen kokouksissa pidettävät pöytäkirjat tarkastaa ja hyväksyy seuraava hallituksen kokous. 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen tai sihteerin kanssa. 

8. Tilikausi ja tilintarkastukset 

Yhdistyksen tilikausi alkaa 1. päivänä joulukuuta ja päättyy 30. päivänä marraskuuta. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava seuraavan tammikuun 15. päivään mennessä tilintarkastajalle ja/tai toiminnantarkastajalle, joiden tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle tammikuun 31. päivään mennessä, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. 

9. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmikuussa ja syyskokous lokakuussa hallituksen määrääminä päivinä. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksessa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja johtaa puhetta, kunnes kokouksen puheenjohtaja ja virkailijat on valittu. 

Kokouksessa on äänioikeus kunniapuheenjohtajilla, kunniajäsenillä, ainaisjäsenillä ja jäsenmaksunsa maksaneilla aikuisjäsenillä. Jokaisella näistä on yksi ääni, jota voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Juniorijäsenillä ja kannattavilla jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 

Asiat ratkaistaan yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi lain ja näiden sääntöjen toisin määrätessä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa ja lippuäänestyksissä ratkaisee tasatuloksen arpa. Äänestys on avoin, ellei vähintään viisi jäsentä vaadi suljettua äänestystä. 

Yhdistyksen kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri vahvistavat nimikirjoituksellaan ja jonka kaksi kokouksessa valittua pöytäkirjantarkastajaa tarkastaa ja oikeaksi todistaa. 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Kokousten ajasta ja paikasta sekä esille tulevista asioista ilmoitetaan yhdistyksen jäsenille seuran kotisivuilla (www.salogolf.fi) vähintään 14 päivää ennen kokousta. 

11. Varsinaiset kokoukset 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan ja/tai toiminnantarkastajan lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kuluvalle toimintavuodelle 
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Yhdistyksen jäsenen, joka haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä siitä kirjallinen esitys hallituksen puheenjohtajalle tammikuun 1. päivään mennessä. 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 
6. valitaan tilintarkastaja ja/tai toiminnantarkastaja toimikaudeksi 1.12.-30.11. 
7. päätetään jäsen- ja liittymismaksujen suuruudesta 
8. käsitellään muut hallituksen valmistelemat ja kokouskutsussa mainitut asiat 

Yhdistyksen jäsenen, joka haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syyskokoukseen käsiteltäväksi, on tehtävä siitä kirjallinen esitys hallituksen puheenjohtajalle syyskuun 1. päivään mennessä. 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.